top of page

Vedtægter

Vedtægter for Copenhagen Hucks 

 

§1. 

 1. Foreningens navn er Copenhagen Hucks. 

 2. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 

 3. Foreningen er tilknyttet DGI Storkøbenhavn og er dermed undergivet landsdelsforeningens vedtægter. 

 4. Foreningen er medlem af Dansk Frisbee Sport Union. 

 

§ 2. 

 1. Foreningens formål er at skabe rammer for udøvelse af Ultimate. Det er foreningens ønske at vokse og have mange medlemmer af begge køn. Endvidere er det foreningens formål ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning. 

 

§ 3. 

 1. Som medlem kan optages alle med interesse for frisbee-sporten. 

 2. Bestyrelsen kan midlertidigt ekskludere et medlem med 4/5 flertal. Meddelelse om eksklusion skal øjeblikkeligt gives til det pågældende medlem samt Dansk Frisbee Sport Unions hovedbestyrelse. 

 3. Eksklusionen skal forelægges til endelig afgørelse med 3/4 flertal på den førstkommende generalforsamling. 

 

§ 4. 

 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

 2. På en ekstraordinær generalforsamling kan kontingentændring vedtages. 

 3. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. 

 

§ 5. 

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. marts, og indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.  

 3. Alle medlemmer, som har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen. 

 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

          1) Valg af dirigent og referent 

          2) Aflæggelse af beretning 

          3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

          4) Behandling af indkomne forslag 

          5) Valg af minimum formand, kasserer, næstformand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant 

          6) Valg af 2 revisorer 

          7) Valg af Ultimate repræsentant 

          8) Drøftelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

          9) Eventuelt. 

   6. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden, dog kan 1 person kræve skriftlig afstemning. Der             kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

   7. Generalforsamlingen træffer beslutning med almindeligt stemmeflertal, dog skal personvalg               foretages med 50% flertal. 

   8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden efter ønske fra bestyrelsens flertal eller         20 % af de stemmeberettigede medlemmer. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen. 

 

§ 6. 

 1. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, udgør den daglige ledelse af foreningen. Formand, kasserer og næstformand vælges direkte på generalforsamlingen. 

 

§ 7. 

 1. Regnskabet føres af kassereren, og revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

 2. Foreningen tegnes ved køb, salg, pantsætning eller hermed ligestillet disposition af kasseren eller formanden. Ved fravær af disse tegnes foreningen af 1. næstformand og et medlem af bestyrelsen. 

 3. Bestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt. 

 

§ 8. 

 1. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvor 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 9. 

 1. Opløsning af foreningen skal vedtages på to generalforsamlinger med 4 ugers mellemrum, og såfremt mindst 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for. 

 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Københavns kommune. 

bottom of page